Over ons Nieuws R&D FAQ Contact Links & Docs

Research & development

Naast snelle opschaling is een gecoördineerde inzet op onderzoek en innovatie nodig om schaalvergroting en toepassing optimaal te faciliteren en waar mogelijk te versnellen. Hiertoe zet het programma in op zeven programmalijnen met een breed spectrum van industrieel, toegepast tot fundamenteel onderzoek (TRL 2-8). Het R&D-programma zal een grote bijdrage leveren aan het verhelpen van technische onzekerheden, het versnellen van de beoogde kostenreductie en het ontwikkelen van innovatieve verdienmodellen in zowel de toeleverende maakindustrie als productie en toepassing van klimaatneutrale waterstof.


WP2: Transport en opslag van waterstof


Achtergrond

Op dit moment zijn transport en opslag van waterstof beperkt, omdat vrijwel alle waterstof direct als energiedrager en feedstock wordt opgenomen in de industrie waar lokale productie plaatsvindt. Opschaling van de waterstofproductie voor inzet in het energiesysteem vereist onderzoek naar de mate waarin het bestaande fijn-vertakte transmissie- en distributienet voor aardgas in NL veilig en geaccepteerd kan worden gebruikt voor transport van waterstof. Ook rijst de vraag of het gasnet aanpassing of uitbreiding vereist, bijv. vanwege installatie van grootschalige elektrolysecapaciteit. Veiligheid is hierbij de kernvoorwaarde, niet alleen van het transportsysteem maar ook van de diverse toepassingen en de opslag van waterstof. Onderzoek is nodig naar de grootschalige opslag van waterstof in bijvoorbeeld tanks, cilinders of zoutcavernes, lege gasvelden en andere onder- en bovengrondse opslagcapaciteit.

Doel

Dit werkpakket richt zich op het managen van:

 • Grid requirements voor waterstoftransport, gaskwaliteit en druk issues.
 • Veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de gehele waterstofwaardeketen en de organisatie
 • daarvan.
 • Opschaling van de introductie van waterstof van lokale naar nationale energiesystemen.
 • Ontwerpvraagstukken gerelateerd aan een internationaal waterstofnetwerk inclusief de rol van
 • Noordzee-energie.
 • Offshore waterstofproductie, conversie, transport en opslag.
 • Multidisciplinaire aspecten van grootschalige waterstofopslag in zoutcavernes en lege gasvelden, onshore en offshore.

Activiteiten onder meer:

 • Kennisontwikkeling op gebied van transport- en opslaginfrastructuur.
 • Ontwikkeling veiligheidsstandaarden incl. opzetten nationaal veiligheidscentrum H2 transport en opslag.
 • Ontwikkeling roadmap voor transitie in NW-Europa.
 • Analyse en optimalisatie offshore waterstofproductie, conversie, transport en opslag.

Klik hier voor meer informatie over de procedure R&D Workshops werkpakket 2 Transport en opslag groene waterstof.