Over ons Nieuws R&D FAQ Contact Links & Docs

Over GroenvermogenNL

Nederland staat met de rest van de wereld voor een immense klimaatopgave. Onze op fossiele grondstoffen gebaseerde maatschappij en industrie moeten worden omgebouwd. Dit doet Nederland met groene waterstof als trekkracht voor die transitie. GroenvermogenNL is daarom het investeringsprogramma voor het groene vermogen voor de Nederlandse economie en maatschappij. Hiermee kan Nederland een nieuwe industrie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat opbouwen. Om deze transitie mogelijk te maken zijn goed opgeleide mensen en een sterke structuur van kennisdeling noodzakelijk.

Dat is wat GroenvermogenNL doet: opschalen & innoveren, ombouwen & opbouwen, omscholen & opleiden.

Het investeringsprogramma loopt tot 2028 en krijgt een vliegende start vanwege de grote interesse bij Nederlandse partijen om waterstofprojecten op te schalen. De potentie van waterstof en duurzaam opgewekte elektronen voor groene chemie is groot. GroenvermogenNL gaat een substantiële bijdrage leveren aan de opschaling van klimaat-neutrale waterstof en toepassing van groene elektronen in energie-intensieve industrieën.

Met een integrale aanpak zorgen we zo voor een krachtig nationaal innovatie-ecosysteem voor waterstof-productie en -toepassingen. Dit ecosysteem is al ten dele aanwezig en bestaat onder meer uit bedrijven en kennisinstellingen betrokken bij de energie-, chemie- en maaksectoren. Het gaat er nu om met de slimste oplossingen de kennis en kunde beter te benutten door bedrijven en kennisinstellingen in deze sectoren samen te laten werken aan een gezamenlijk doel binnen specifieke programma’s. Om het ecosysteem te versterken en Nederland in de Europese kopgroep te brengen is het volgende nodig:

1. Opschaling en investeren: de realisatie van waterstofprojecten op serieuze schaal,
2. R&D: de coördinatie van onderzoek en innovatie,
3. Menselijk kapitaal: de ontwikkeling van een sterke menselijke uitvoeringsbasis.

En dat is haalbaar; samen gaan wij voor groene waterstof in Nederland, om flink bij te dragen aan een klimaatneutrale wereld.

Opschalen en investeren
Als investeringsprogramma faciliteert GroenvermogenNL investeringen in demonstratie- en opschalingsprojecten voor klimaatneutrale waterstof om zo te komen tot substantiële én snelle waterstoftprojecten in Nederland. Dit als basis om te komen tot verdere opschaling naar GW schaal richting de doelstellingen van 2030. Het zal gaan om de inpassing van 3 tot 5 productiefaciliteiten van groene waterstof op grote schaal (10-20 MW) met daaropvolgende investeringsbeslissingen om te komen tot 100 MW productiefaciliteiten. En diverse grootschalige toepassingen van groene, klimaatneutrale waterstof in sectoren waar weinig alternatieven voor verduurzaming zijn.

Research & development

Naast snelle opschaling is een gecoördineerde inzet op onderzoek en innovatie nodig om schaalvergroting en toepassing optimaal te faciliteren en waar mogelijk te versnellen. Hiertoe zet het programma in op zeven programmalijnen met een breed spectrum van industrieel, toegepast tot fundamenteel onderzoek (TRL 2-8). Het R&D-programma zal een grote bijdrage leveren aan het verhelpen van technische onzekerheden, het versnellen van de beoogde kostenreductie en het ontwikkelen van innovatieve verdienmodellen in zowel de toeleverende maakindustrie als productie en toepassing van klimaatneutrale waterstof.

Menselijk kapitaal

De transitie naar een klimaatneutrale economie en zeker de opschaling van klimaatneutrale waterstof vraagt om voldoende theoretisch en praktisch geschoold personeel. Dit biedt kansen voor nieuwe banen die banen in de oude fossiele economie zullen vervangen. Het gaat hier om zeer gespecialiseerde sectoren in onze economie, nauwe samenwerking van onderwijsinstellingen met bedrijven, om- en bijscholing van werknemers en nieuwe opleidingen. Daarom is een krachtige investering in de Human Capital Agenda nodig. Samen zullen deze publieke investeringen een krachtig en flexibel waterstofecosysteem creëren dat de basis vormt voor de opschaling van waterstof en elektrochemie, bijdragen aan een klimaatneutrale industrie en de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen

Het nieuwe en klimaatneutrale verdienvermogen van Nederland

GroenvermogenNL is cruciaal voor de realisatie van de waterstofambities uit het Klimaatakkoord van 500 MW aan elektrolysecapaciteit in 2025 en de ambities uit de kabinetsvisie waterstof. Ook draagt het bij aan de Europese waterstofambities van 6 gigawatt (GW) elektrolyse in 2024 en 40 GW in 2030. Nederland kan én wil een substantieel deel hiervan voor haar rekening nemen.

Het investeringsprogramma komt daarom ook in het hart te staan van de maatschappelijke missie Energietransitie & Duurzaamheid en daarmee de activiteiten van de Topsectoren Energie, Chemie en HTSM, die reeds nauw samenwerken in het platform Elektrochemische Conversie en Materialen.

Het legt de basis voor een vergroening van zowel het energiesysteem als ons grondstoffenverbruik en creëert kansen voor de toeleverende hightech-maakindustrie op het gebied van elektrolyse, systeemintegratie en materialen. Zo levert het programma een serieuze bijdrage aan het realiseren van de klimaatdoelen en het creëren een duurzaam en toekomstbestendig verdienvermogen.


Organisatie

De Topsectoren Chemie, Energie en HTSM zijn de drijvende krachten achter GroenvermogenNL. Op basis van gesprekken met vele betrokken partijen in het land is een programmabestuur samengesteld waarin het bedrijfsleven, de kennissector en de publieke sector gepresenteerd zijn.

Het bestuur heeft het uitvoerend mandaat om regie te voeren over de brede scope van het programma. Daarbij dient verbinding te worden gelegd tussen de verschillende onderdelen van het programma. Het bestuur zich laat bijstaan door een internationaal klankbord en zoekt aansluiting bij het innovatiebeleid van de overheid. De voorzitter neemt deel aan het structurele Themaoverleg Energie en Duurzaamheid voor inpassing van GroenvermogenNL in het missiegedreven innovatiebeleid.

Het Programmabestuur:

Mr Marjan Oudeman, MBA was lid van het Executive Committee van het Europese deel van de Tata Steel Group (voorheen Corus) en Executive Director van de Strip Divisie van het staalbedrijf, en vervolgens lid van het Executive Committee van AkzoNobel. Zij is ook voormalig voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht. Oudeman is commissaris bij diverse bedrijven in binnen- en buitenland, waaronder UPM-Kymmene Corporation en Solvay SA . Daarnaast bekleedt zij nog diverse nevenfuncties.

Prof.dr.ir. Paulien Herder is decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen en hoogleraar Energiesystemen aan de Technische Universiteit Delft. Zij is gespecialiseerd in de energiesysteemintegratie en het fossielvrij maken van energie en industrie door middel van elektrochemische conversie, waarbij ze technische wetenschappen combineert met sociale en gedragswetenschappen. Zij was van 2013-2019 directeur van het Delft Energy Initiative, dat rond de 1000 energie-onderzoekers op de Delftse campus telt. Daarnaast is zij Captain of Science van het Topteam Energie, dat verantwoordelijk is voor het stimuleren van het innovatieve klimaat in Nederland. Ze is lid van de Raad van Toezicht van de Hotelschool The Hague en lid van de Wetenschappelijke KlankbordCommissie van het Noordzee-overleg.

Drs. Paul de Krom is voorzitter van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). Dat combineert hij met het lidmaatschap van de raad van commissarissen van HTM, vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Hogeschool Utrecht en voorzitter van Nederland Distributie Land. Eerder was hij onder andere staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en lid van de Tweede Kamer. Van 1991 tot 2003 bekleedde hij verschillende HR-functies voor Shell.

Het secretariaat:
Mark Schmets - Secretaris (Topsector ChemistryNL)
Sandra de Keijzer - Secretaris (Topsector Energie)

Het secretariaat is bereikbaar via info@GroenvermogenNL.org.